×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

لاین های پژوهشی مرکز تحقیقات پروتئومیکس

 

لاین های اصلی:

1- پروتئومیکس اختلالات و بیماری های عصبی

2- پروتئومیکس سرطان

3- پروتئومیکس و سبک زندگی

تنظیمات قالب