×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تاریخچه

مرکز تحقیقات پروتئومیکس در جلسه 1387/12/12 شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مورد موافقت اصولی و در تاریخ 1392/2/23 مورد موافقت قطعی تأسیس قرار گرفت.

تنظیمات قالب