×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اولویت های تحقیقاتی برتر طبق مصوب شورای پژوهشی:

 

1- تشخیص زودرس سرطان های گوارش

2- درک مکانیسم مولکولی covid-19

3- درک مکانیسم اثر برخی از مواد غذایی

4- درک مکانیسم لیزرهای کم توان

5- تولید محصول بر پایه زیست فناوری

تنظیمات قالب