×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

     اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پروتئومیکس

نام و نام خانوادگی سمت لینک سامانه علم سنجی رزومه
دکتر نایبعلی احمدی معاون پژوهشی مرکز لینک سامانه علم سنجی CV
دکتر بابک ارجمند عضو شورا لینک سامانه علم سنجی CV
دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان عضو شورا  لینک سامانه علم سنجی CV
دکتر محمد حسین حیدری عضو شورا لینک سامانه علم سنجی CV
دکتر مجید رضایی طاویرانی عضو شورا لینک سامانه علم سنجی CV
دکتر مصطفی رضایی طاویرانی  رییس مرکز لینک سامانه علم سنجی CV
دکتر فرید زایری عضو شورا  لینک سامانه علم سنجی CV
دکتر سعید صفری عضو شورا لینک سامانه علم سنجی CV
دکتر عبدالرضا مرتضوی طباطبایی عضو شورا پژوهشگر غیر هیات علمی CV
دکتر وحید منصوری عضو شورا لینک سامانه علم سنجی CV
دکتر رضا وفایی عضو شورا لینک سامانه علم سنجی CV

 

تنظیمات قالب