×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای شورای عالی مرکز :

 

- رئیس دانشگاه

- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

- معاون بهداشتی دانشگاه

- دکتر مصطفی رضایی طاویرانی

- دکتر نایبعلی احمدی

- دکتر علیرضا اکبر زاده باغبان

- دکتر فرید زایری

تنظیمات قالب