×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

برگزاری کارگاه روش تحقیق

برگزاری کارگاه روش تحقیق

بیشتر
برگزاری کارگاه یک

برگزاری کارگاه یک "روزه بیوانفورماتیک در پروتئومیکس و ژنومیکس" با همکاری مرکز تحقیقات پروتئومیکس و دانشکده پیراپزشکی

بیشتر
کارگاه روش تحقیق

کارگاه روش تحقیق

بیشتر
مصاحبه اختصاصی با آقای دکتر نایبعلی احمدی

مصاحبه اختصاصی با آقای دکتر نایبعلی احمدی

بیشتر

"کارگاه بیو انفورماتیک در پروتئومیکس و ژنومیکس"

بیشتر
مصاحبه اختصاصی با آقای دکتر وحید منصوری

مصاحبه اختصاصی با آقای دکتر وحید منصوری

بیشتر
جلسه 53 شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پروتئومیکس

جلسه 53 شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پروتئومیکس

بیشتر
عقد تفاهم نامه مابین روسای چهار مرکز تحقیقاتی

عقد تفاهم نامه مابین روسای چهار مرکز تحقیقاتی

بیشتر
تنظیمات قالب