×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نشست خبری طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با آقای دکتر مصطفی رضایی طاویرانی

نشست خبری طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با آقای دکتر مصطفی رضایی طاویرانی

بیشتر
نشست خبری طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با آقای دکتر فرید زایری

نشست خبری طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با آقای دکتر فرید زایری

بیشتر
نشست خبری طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته سال 1401مرکز تحقیقات پروتئومیکس

نشست خبری طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته سال 1401مرکز تحقیقات پروتئومیکس

بیشتر
 برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز                                               .                            .

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز . .

بیشتر
مرکز تحقیقات پروتئومیکس در نخستین جشنواره دانشگاه بهره ور

مرکز تحقیقات پروتئومیکس در نخستین جشنواره دانشگاه بهره ور "لوح سیمین مرکز تحقیقاتی بهره ور"را دریافت نمود

بیشتر
برگزاری جلسه ارزیابی فعالیت های پژوهشی مرکز در9 ماهه اول سال 2021

برگزاری جلسه ارزیابی فعالیت های پژوهشی مرکز در9 ماهه اول سال 2021

بیشتر
تنظیمات قالب